~

Privacyverklaring

Mijn beroepsgeheim en jouw privacy

In mijn vak als magisch performer/theatermaker heb ik altijd met geheimhouding te maken. Daar zit de kracht van een vaak diepe ervaring van verwondering die je hoofd open zet. En ook heb ik bij het uitvoeren van mijn opdrachten te maken met geheimhouding. Ik hoor immers van directies en medewerkers intieme details over hun bedrijf en hun denken en beleving. Ik houd al die informatie voor me en deel dat niet met derden. 

Hieronder staat vanwege de AVG wetgeving die op 25 mei 2018 ingaat expliciet beschreven wat al jaren gepraktiseerd wordt in mijn bedrijf.

TheCreationGame® en haar diensten
TheCreationGame® is een merk van Spiderworks BV. We leveren inspiratieshows, theatershows, workshops, training, begeleiding en producten voor het creatie(f) proces en hebben langdurige contacten met klanten om ze hun resultaten te helpen creëren.
Spiderworks BV is gevestigd aan Doddegrasweg 39 1313AX Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.thecreationgame.com
Doddegrasweg 39
1313AX Almere
+31651108415
George Parker is verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van Spiderworks BV Hij is te bereiken via george@georgeparker.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vanwege het maatwerk dat we leveren en om het onze klanten bij vervolgopdrachten makkelijk te maken leggeen we NAW gegevens en historische informatie vast.
Opdrachten zijn uitvoering van LectureShows© en Theater- of dinnershows, WorkShows©, Training, Begeleiding, open opleidingen,  product verkoop via de webshop. We vragen we om de gegevens van opdrachtgever, eventuele contactpersonen voor en tijdens het uitvoeren van de opdracht en, indien anders dan de opdrachtgever, de ontvanger van de factuur om een offerte en/of een factuur te kunnen sturen. Het gaat dan om:
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Voor facturen en alleen als het relevant is voor de klant: referentienummers, opdracht-codes, projectnummers en/of kostenplaatsen
– Indien nodig bankrekeningnummer en BTW nummer

Deze gegevens worden vastgelegd in Exact Online en zijn beveiligd. Alleen George Parker en zijn accountant (Schuiteman Accountants) kunnen daarbij. Ik heb met Schuiteman Accountants een verwerkers overeenkomst afgesloten waardoor je gegevens beschermd zijn.
Ook maken we aantekeningen over uitgevoerde opdrachten zodat we een volgende keer ons archief kunnen bestuderen en terug kunnen lezen wat er precies gebeurd is, welke inhoud, acts en werkvormen er gebruikt zijn. Dat archief wordt digitaal bijgehouden in de agenda, en op een externe, beveiligde, harde schijf. 

Abonnees op de mailinglijst hebben hier met een double opt-in toestemming gegeven voor het sturen van emails. We hebben van hen alleen
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via george@georgeparker.nl/+31651108415, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Spiderworks BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Correspondentie via telefoon, email, videovergadering en andere vormen van overleg t.b.v. voorbereiding, uitvoering, facturering van opdrachten (offerte, factuur, informatieverstrekking, toesturen producten, etc).
  • Verzenden van berichten aan de mailinglijst-abonnees. Die hebben zich via een double opt-in proces aangemeld en kunnen zich via een link in de mail altijd afmelden.
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om LectureShows©, WorkShows©, training, coaching en producten op ons kwaliteitsniveau en naar jouw wensen te kunnen afleveren
  • Spiderworks BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Spiderworks BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Spiderworks BV) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Spiderworks BV bewaart je persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor het correct uitvoeren van wettelijke taken, het uitvoeren van opdrachten. Omdat we vele herhaal-opdrachten krijgen is het praktisch om de gegevens voor langere tijd vast te leggen zodat niet bij elke volgende opdracht alle adresgegevens opnieuw opgegeven hoeven worden door de klant. Je gegevens worden nooit aan derden doorgegeven en ju kunt altijd verzoeken ze te verwijderen (zie onder).
Inhoudelijke informatie bevat soms namen, telefoonnummers en emailadressen. Ik bewaar die omdat ik die informatie nodig heb bij herhaalopdrachten. Het komt frequent voor dat een tweede of derde opdracht 1 jaar, tien jaar of nog veel langer na de eerste opdracht plaats heeft. Ik wil dan origineel en nieuw materiaal (inhoud en acts) kunnen aanbieden. Deze informatie blijft beschikbaar in mijn historisch archief dat beveiligd wordt opgeslagen. Je kunt altijd een verzoek indienen om uit mijn archief verwijderd te worden (zie onder).

Delen van persoonsgegevens met derden
Spiderworks BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De website (www.thecreationgame.com en alle domeinnamen die daarnaar verwijzen) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen als je dat wilt. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Spiderworks BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Neem contact op met George Parker via +31651108415 of george@georgeparker.nl. 

Verificatie
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Spiderworks BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Spiderworks BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via george@georgeparker.nl